Modernleşme Okulu

Modernleşme Okulu

Toplumsal değişme alanında nam yapmış olan modernleşme okulu yaklaşımı 1960’larda etkili olmuştur.Yaklaşımın geliştiricisi olan Talcott Parsons,yapısal işlevselci yaklaşım çerçevesinde bu yaklaşımı geliştirmiştir.Toplumsal değişmeyi modern – geleneksel toplumların karşılaştırılması ile açıklamaya çalışır.Açıklamaya çalışırken ideal model olarak ABD’yi ele alır.

Geleneksel ve modern toplumların özelliklerne kısaca bakacak olursak ; modern toplum,endüstriyel üretimin olduğu,yüksek teknolojinin kullanıldığı ve eğitim seviyesinin yüksek olduğu toplum tipidir.Geleneksel toplum da bunun aksine hala tarımsal üretimin olduğu,teknolojik şartların gelişmemiş olduğu ve eğitim seviyesinin düşük olduğu toplum tipidir.

Modernleşme Okulu,ekonomik modernleşmeyi şu şekilde açıklar.İşin uzmanlaşması,kaynakların statüye değil de başarıyı ölçüt alarak pay edilmesini,kentleşme,pazarın genişlemesi ve hareketliliği ifade ettiğini savunur.Siyasal alandaki açıklaması şu şekildedir.Geleneksel elit gruplarının gücünün zayıflaması ve zayıflayan bu gücün demokrasiye kayması durumu seçimlerin , parti hareketliliğinin ve organizasyonlarının yayılmasını ifade eder.Kültürel alana baktığımızda ise geleneksel olmayan kimliklerin gelişmesi daha laik bir eğitim ve eğitiminin yaygınlaşması ulus-üstü kimliklerin gelişmesini ifade etmektedir.Açıklananlara ek olarak medya ve tüketim kültürü modernleşme sürecinin önemli özelliklerindendir.

Son olarak da eğer geleneksel toplumlar kendiliğinden gelişip modern toplum statüsüne yükselemiyorlarsa dışarıdan müdahale edilebilir.

Sosyoloji Ders Notları

Bağımlılık Okulu

Bağımlılık Okulu Bağımlılık okulu,Latin Amerika’nın gerikalmışlık durumunu yine Latin Amerika çerçevesinden inceleyen bir yaklaşımdır.Bu yaklaşım Modernleşme Okulu’na tepki olarak ortaya

Modernleşme Okulu

Modernleşme Okulu Toplumsal değişme alanında nam yapmış olan modernleşme okulu yaklaşımı 1960’larda etkili olmuştur.Yaklaşımın geliştiricisi olan Talcott Parsons,yapısal işlevselci yaklaşım

Türkiye’nin Demografik Dönüşümü

Türkiye’nin Demografik Dönüşümü Türkiye’nin yaşamakta olduğu sosyo-ekonomik dönüşümlere yanıt olarak demografik çehresi de hızla değişmektedir. Cumhuriyet’in kuruluşunda 14 milyondan az

Herber Spencer 2

Herbert Spencer Comte’den etkilenmiştir.​ Spencer’in sosyolojiye yaklaşımı ile bilimsel bilginin doğası hakkındaki düşünceleri oldukça yakın olduğu için sosyoloji teorisinin gelişimindeki etkileri açısından çoğu zaman Comte ile birlikte anılmıştır.​

Durkheim ve İntihar

Emile Durkheim ve İntihar Emile Durkheim , İntihar-Toplumbilimsel İnceleme adlı yapıtını ilk olarak 1897 yılında yayınladı. Başlıca iki amaç güdüyordu:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
Instagram