• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
5 Kas, 2020

İktisadi Davranışlarda Yeni Yaklaşımlar / Sosyolojik Yorum

Din nitel olarak değişir ve değişkenlik gösterebilir, fakat iktisadi davranış incelerken göz önünde bulundurulması gereken…

3 Kas, 2020

Max Weber Protestan Ahlakı ve Sekülerleşme

Din-iktisat ilişkisi açısından iki temel konu; dini fikirlerin ekonomik davranışa etkisini araştırmak ve sosyal tabaka…

8 Ağu, 2020

Devlet ve Din İlişkisi Sosyolojik Bakış

Aile ve eğitsel kurumlarda bir bütün olarak toplum içinde elde edilen dini değerler siyasa değerlerinde…

2 Ağu, 2020

Weber’in Otorite Tipleri | Sosyoloji Notları

Weber'e göre toplumun kabul edebilecek üç meşru otorite tipi vardır: karizmatik otorite, geleneksel otorite ve…

9 Tem, 2020

Din ve Aile Kurumuna Sosyolojik Bakış

Dini açıdan ilk toplum bir aile birliği ile kurulmuştur. İlk aile aynı zamanda ilk dini…

2 Tem, 2020

Eleştirel Kuram(Frankfurt Okulu) Kısaca Tanıtımı | Sosyoloji Notları

Frankfurt Okulu, Almanya'da kurulmuştur. Eleştirel kuram adıyla anılır. Batıda ilk defa bir üniversite içerisinde Marksizmle…

2 Haz, 2020

Toplumsal Hareketliliğin Analizine İlişkin Teoriler

Bu yazımda genel olarak kısa bir şekilde toplumsal hareketliliğin analizine ilişkin teorilerden bahsedeceğim. Giriş niteliğinde…

2 Haz, 2020

Sosyoloji Çerçevesinde Sosyal Kurumlara Bakış

Yapısalcıların kurumlara bakışı ve çatışmacıların kurumlara bakışı en baştan beri tartışılan konuların başında yer alıyor.…

31 May, 2020

İktisat Kurumu ve Din İlişkisi | Sosyoloji Notları

Din ve iktisadi hayat arasında bariz bir etkileşim olduğu aşikârdır. Ancak modernleşme kuramı diğer kurumlarda…

22 May, 2020

Emile Durkheim: Dinin Kaynağı Olarak Toplum

Din sosyolojisini de içinde barındıran din bilimi, din konusunda Marx'ın suçlayıcı eleştirisinin ötesine geçmiş dini…

19 May, 2020

Sosyal Bilimlerde Sermaye Kavramı

Sosyal sermaye insanların ortak amaçları için gruplar ya da organizasyonlar halinde bir arada çalışabilme yeteneğini…

17 May, 2020

Max Weber Anlamlandırma İmkânı Olarak Din

Marx ve Durkheim’den farklı olarak Weber doğrudan din tanımı yapmaz. Fakat dinin insani anlamlandırma ile…

17 May, 2020

Karl Marx Üst Yapı Unsuru Olarak Din | Sosyoloji Notları

Dikotomik altyapı ve üstyapı kavramları ile bunların ilişkisinden ortaya çıkan yabancılaştırma, Marx'ın din konularda konusundaki…

16 May, 2020

Dini Gruplar Nelerdir? Sosyolojik İnceleme | Sosyoloji Notları

Din sosyolojisi bağlamında dini gruplar ve dini gruplar tipolojisine sosyolojik inceleme yapılmıştır. Din sosyolojisi ders…

16 May, 2020

Sosyolojik Din Tanımları

Birçok batılı akademisyen dini özel ve işlevsel olmak üzere genel olarak iki kategoride tanımlamayı ya…

16 May, 2020

Din ve Devlet İlişkisine Dair Bazı Teoriler | Sosyoloji Notları

Din ve devlete dair bazı teorilerin kaynağı tarih öncesi dönemlere kadar uzanmaktadır. Sözgelimi ilkçağ Yunan…

12 May, 2020

Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı? | Sosyoloji Notları

Günümüzde İslam dünyası Sünni ve Şia şeklinde iki ana grup halinde ayrılır. Bu sınıflandırma herhangi…

12 May, 2020

Türkiye’deki Dini Cemaatlere Kısa Bakış

Bu yayında Türkiye'nin toplumsal yapısı çerçevesinde dini cemaatler hangileridir? Nasıl ilişkiler vardır? Soruları kısaca ele…

8 May, 2020

Louis Althusser Kimdir? Sosyolojisi Nedir?

Marksist düşünür olan Louis Pierre Althusser, Ecole Normale Superieure'de eğitim aldı. Fransız Komünist Partisi'nin akademik…

6 May, 2020

Daniel Bell Kimdir? Sosyolojisi Nedir?

New York'da dünyaya gelen Daniel Bell, Columbia Üniversitesi'nde ve New York City College'da eğitim almıştır.…

6 May, 2020

Avrupa’ya Yapılan Göçler / Göç Sosyolojisi

İkinci Dünya savaşı sonrasında yıkılan Avrupa’nın inşası için gereken iş gücü Güney Avrupa ve Türkiye…

6 May, 2020

Türkiye’de Yaşanan İç Göçler

Türkiye’de göç süreçlerini anlayabilmemiz için ulus devletleşme evresine göz atmamız gerekmektedir. 19. yy Osmanlı Devleti'nden…

6 May, 2020

Güvenlikçi Göç Politikaları

Avrupa Birliği ortak ekonomik politikalar Gerçekleştirmek amacıyla başlayıp, zaman içinde siyasi bir oluşuma doğru evrilmiştir.…

6 May, 2020

Düzensiz Göç Nedir?

Bu yayında göç sosyolojisi çerçevesinde düzensiz göç nedir? Sorusuna cevap verilmiştir. Not niteliğinde olan bu…

6 May, 2020

Avrupa’daki Göçmen Karşıtlığı ve İslamofobi

Bu yayında Avrupa'daki göçmen karşıtlığı çeşitli kavramlarla açıklanacaktır. Göç sosyolojisi çerçevesinde ele alınan bu yayın…

6 May, 2020

Avrupa’nın Yeni Toplum Yapısı ve Birlikte Yaşama Modelleri

Göçün ekonomik, hukuki ve uluslararası boyutları olmakla birlikte, en önemli boyutu sosyal boyutu yeni göçmenin…

6 May, 2020

Göç Olgusu Nedir? Küresel Göç Eğitimleri Nelerdir?

Bu yazı, göç sosyolojisi ders notu çerçevesinde ele alındığı için lütfen akışkanlık ve bütünlük beklemeyiniz.…

6 May, 2020

Çok Kültürlülük Nedir?

Kültürel çoğulculuk veya çok kültürlülük farklı sosyal kültürlerin bir arada çatışmadan yaşadığı bir toplum tipini…

5 May, 2020

Entegrasyon ve Asimilasyon Nedir? | Göç Sosyolojisi

Bu yayında entegrasyon ve asimilasyon kavramları göç sosyolojisi bağlamında ele alınmıştır. Göç sosyolojisi ders notu…

5 May, 2020

SOSYO-KÜLTÜREL GÖÇ KURAMLARI / GÖÇ SOSYOLOJİSİ

Göç sosyolojisi notu niteliğinde olan bu yayında denge kuramı, merkez-çevre kuramı, göçmen ilişkiler ağı çerçevesinde…