Hümanizm Nedir? Özellikleri ve Temsilcileri

Hümanizm Nedir? Özellikleri ve Temsilcileri
0

Hümanizm, insanın değerini ve önemini vurgulayan bir felsefi düşünce akımıdır. Hümanizm, insanın yeteneklerini, özgürlüklerini, onurunu ve potansiyelini ön plana çıkaran bir yaklaşım olarak bilinir. Etimolojik olarak, “hümanizm” terimi Latince “humanitas” kelimesinden gelir ve “insanlık, insani nitelikler ve özellikler” anlamına gelir. Hümanizm, insanlık değerlerine, insan zekasına ve potansiyeline yüksek değer veren bir felsefi yaklaşım olarak doğmuştur.

Hümanizm, 15. yüzyılda İtalya’da ortaya çıkmış ve daha sonra Avrupa’da yayılmıştır. Hümanizmin öncüleri, antik Yunan ve Roma dönemi düşünürleri gibi klasik eserler ve insanlık tarihi üzerine çalışmalar yaparak, insanın entelektüel ve yaratıcı potansiyelini ön plana çıkarmaya çalışmışlardır. Hümanizm, aynı zamanda, insanların dini inançlarından bağımsız olarak insanlık değerlerine ve evrensel ahlak ilkelerine vurgu yapmaktadır.

Bugün hümanizm, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmelerle birleştirilerek, insanların refahını, özgürlüğünü ve onurunu arttırmayı amaçlayan bir dünya görüşü olarak kabul edilir.

Hümanizm Akımının Özellikleri

Hümanizm akımının özellikleri şunlardır:

 • İnsan odaklılık: Hümanizm, insanın değerini, özgürlüğünü, onurunu ve potansiyelini öne çıkaran bir yaklaşımdır. İnsanı, evrenin merkezine koyarak, onun ihtiyaçlarını, taleplerini ve doğal olarak gelen haklarını vurgular.
 • Rasyonalizm: Hümanist düşünce, mantık ve bilgiye dayalıdır. Hümanistler, insanların doğayı ve evreni daha iyi anlamalarına ve çözümler geliştirmelerine yardımcı olabilecek bilgi ve becerilerin önemine inanırlar.
 • Bilgiye saygı: Hümanizm, bilginin insan gelişiminde kritik bir rol oynadığına inanır ve eğitim ve öğrenmenin insanların potansiyelini gerçekleştirmede önemli bir araç olduğunu vurgular.
 • Sanata ve kültüre değer verme: Hümanizm, sanatın ve kültürün insan gelişiminde önemli bir rol oynadığına inanır. Hümanistler, sanat ve kültürün insanları birleştirdiğini, anlamlandırdığını ve zenginleştirdiğini savunurlar.
 • Laiklik: Hümanizm, insanların din veya inançlarını özgürce seçme ve uygulama hakkına sahip olduklarını savunur. Din veya inançlar, bireysel seçimlere dayalı olmalı ve siyasi veya sosyal güçler tarafından dayatılmamalıdır.
 • İnsan haklarına saygı: Hümanizm, her insanın doğal haklarına saygı gösterilmesini savunur. Bu haklar arasında yaşama hakkı, özgürlük, adalet, eşitlik ve insan onuru gibi temel haklar yer alır.

Bu özellikler, hümanizmin tarihi boyunca değişebilmiş veya farklı şekillerde yorumlanmış olsa da, genel olarak hümanist düşüncenin temel ilkeleri olarak kabul edilir.

Hümanizmin Temsilcileri Kimlerdir?

Hümanizmin temsilcileri çeşitli dönemlerde farklı ülkelerde ve alanlarda ortaya çıkmıştır. Bazı önemli hümanist düşünürler ve yazarlar şunlardır:

 • Francesco Petrarca (1304-1374): Hümanizmin öncülerinden sayılan İtalyan yazar ve bilgin.
 • Giovanni Boccaccio (1313-1375): Petrarca’nın yakın arkadaşı olan İtalyan yazar ve şair.
 • Lorenzo Valla (1407-1457): Rönesans dönemi İtalyan filozofu ve dilbilimci.
 • Marsilio Ficino (1433-1499): Platoncu felsefeyi yeniden canlandıran İtalyan filozof.
 • Pico della Mirandola (1463-1494): İtalyan filozof ve hümanist düşünür.
 • Desiderius Erasmus (1466-1536): Hollandalı filozof, teolog ve yazar.
 • Michel de Montaigne (1533-1592): Fransız yazar ve düşünür.
 • Francis Bacon (1561-1626): İngiliz filozof, bilim adamı ve yazar.
 • René Descartes (1596-1650): Fransız filozof ve matematikçi.
 • John Locke (1632-1704): İngiliz filozof ve siyaset bilimci.
 • Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Fransız filozof ve yazar.
 • Immanuel Kant (1724-1804): Alman filozof.
 • Friedrich Nietzsche (1844-1900): Alman filozof ve yazar.

Hümanizm Neyi Temel Alır?

Hümanizm yaklaşımı, insan merkezli bir dünya görüşüne sahip olan bir felsefi akımdır. Hümanistler, insanın değerini, potansiyelini ve özgürlüğünü ön plana çıkarırlar. Hümanizm, insanın kendisini gerçekleştirmesini ve en iyi hale gelmesini amaçlar.

Hümanizmin temel aldığı unsurlar şunlardır:

 • Antikçağ kültürü: Hümanistler, antik Yunan ve Roma kültürünü önemserler ve bu kültürün sanat, edebiyat ve felsefe alanındaki eserlerini incelerler.
 • Bilim ve doğa: Hümanistler, bilimin ve doğanın keşfi ve anlaşılmasına önem verirler. Doğa yasalarını keşfetmek ve bilimsel yöntemlerle dünyayı anlamak hümanistler için önemlidir.
 • Bireysellik: Hümanistler, bireyin değerini ön plana çıkarırlar. İnsanın özgürlüğü, potansiyeli ve kişisel gelişimi hümanist düşüncenin merkezinde yer alır.
 • Eğitim: Hümanistler, eğitim ve öğrenme sürecinin insanın potansiyelini keşfetmesi ve kendisini gerçekleştirmesi için önemli olduğunu düşünürler.
 • Laiklik: Hümanistler, dünya ve insanın değerlerini dini doktrinlerden bağımsız olarak değerlendirirler. Laik bir yaklaşım benimserler.

Hümanizm, insanın merkezinde olduğu, insanın potansiyelini keşfetmeye, özgürlüğünü savunmaya ve bireysel gelişimini teşvik etmeye odaklanır.

Hümanizm Bir Din Mi?

Hümanizm felsefesi bir din değildir. Hümanizm, insan merkezli bir felsefi düşünce sistemidir ve insanın potansiyelini keşfetmesini, özgürlüğünü savunmasını ve bireysel gelişimini teşvik etmeyi amaçlar. Hümanistler, laik bir yaklaşım benimserler ve doğaüstü varlıklar veya tanrılarla ilgili inançları yoktur. Hümanizm, bir din olarak değil, bir dünya görüşü ve hayat felsefesi olarak kabul edilir.

Hümanizmin Akımını Başlatan Kişi Kim?

Hümanizm akımını başlatan kişi olarak genellikle İtalyan düşünür Francesco Petrarca (1304-1374) gösterilir. Ancak bu akımın gelişmesinde ve yayılmasında önemli rol oynayan birçok düşünür, şair ve bilim insanı bulunmaktadır. Bu isimler arasında Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Niccolò Machiavelli, Desiderius Erasmus ve Thomas More gibi önemli isimler yer almaktadır.

Hümanizm Nerede ve Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Hümanizm, Rönesans döneminde 14. yüzyılın sonlarında İtalya’da ortaya çıkan bir felsefi ve entelektüel akımdır. İtalyan şair ve düşünür Francesco Petrarca (1304-1374), Hümanizm’in öncüsü olarak kabul edilir. Ancak, Hümanizm’in gelişmesinde ve yayılmasında birçok düşünür, yazar, bilim insanı ve sanatçının katkısı vardır. Bu dönem, antik Yunan ve Roma kültürüne olan ilginin arttığı, bilimsel, sanatsal ve felsefi düşüncenin geliştiği bir dönemdir. Hümanizm, 15. ve 16. yüzyıllarda İtalya’da gelişmiş ve daha sonra Avrupa’nın diğer bölgelerine yayılmıştır.

thumbnail
Önerilen Yazı
İdealizm Nedir? İdealizmin Özellikleri ve Temsilcileri

Hümanizm Neden İtalya’da Ortaya Çıktı?

Hümanizmin İtalya’da ortaya çıkmasının birçok nedeni vardır. İtalya, antik Roma İmparatorluğu’nun kalıntılarının hala var olduğu bir bölgeydi ve bu da antik Roma kültürüne olan ilgiyi artırmıştır. İtalya, ayrıca ortaçağda Hristiyanlık dünyasının merkeziydi ve Hristiyanlık, antik Yunan ve Roma kültürüyle birleşerek Hümanist felsefeye yol açan birçok düşünsel etkileşim yaşamıştır. Yine zengin tüccarlarının bulunduğu bir bölge olması ve bu tüccarların sanat, edebiyat ve felsefe alanlarındaki yeniliklere yatırım yapması Hümanizmin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Son olarak, İtalya’daki siyasi parçalanma ve şehir devletlerinin varlığı, özgür düşünceye ve fikirlerin serbestçe yayılmasına imkan sağlamış ve Hümanizmin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Hümanizmin Babası Kim?

Hümanizmin babası olarak İtalyan düşünür, şair ve hümanist Francesco Petrarca (1304-1374) gösterilir. Petrarca, antik Yunan ve Roma kültürüne olan ilgisini ve bu kültürlerin edebiyatı, felsefesi ve sanatı üzerine çalışmalar yaparak Hümanizmin temel felsefesini şekillendirmiştir. Petrarca’nın, insan merkezli bir dünya görüşünü savunan ve insanın potansiyelini keşfetmesini teşvik eden felsefesi, Hümanizmin gelişmesine önemli bir katkı sağlamıştır.

Keşfedin: Sosyal Bilimlerde Veri Toplama Yöntemleri

Hümanist Nedir?

Hümanist, Hümanizm felsefesini benimseyen ve uygulayan kişidir. Hümanistler, insan merkezli bir dünya görüşüne sahip olan ve insanın potansiyelini keşfetmesini teşvik eden felsefeyi benimserler.

Hümanistler, insanları ve insanlığı yüceltir, insanların özgür düşüncelerini ve fikirlerini savunurlar. Hümanizm, 14. yüzyılda İtalya’da ortaya çıkmış bir felsefi ve entelektüel akım olmasına rağmen, Hümanist terimi günümüzde, genel olarak, insanı merkeze alan ve onun potansiyelini keşfetmeyi amaçlayan bir düşünceye sahip olan kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır.

İlk Türk Hümanist Kimdir?

Hümanizm, 14. yüzyılda İtalya’da ortaya çıkan bir felsefi akım olsa da, Türk edebiyatında Hümanizme benzer düşünceler ve öğeler, 16. yüzyılda yaşayan ve Türk Hümanizminin öncüleri arasında kabul edilen Baki (1526-1600) ve Fuzuli (1483-1556) gibi şairlerin eserlerinde yer almaktadır.

Bununla birlikte, Türk edebiyatında tam anlamıyla Hümanist bir anlayışın benimsenmesi ve Hümanizm’in felsefi ilkelerinin Türk düşüncesine entegrasyonu, Tanzimat Dönemi’nde gerçekleşmiştir. Tanzimat Dönemi yazarları arasında Ahmet Mithat Efendi (1844-1912), Namık Kemal (1840-1888) ve Şinasi (1826-1871) gibi isimler, Hümanizmin temel felsefesini benimseyen ve insan merkezli bir dünya görüşünü savunan kişiler olarak kabul edilir.

Ancak, Türkiye’de Hümanizmin kökleri hala tartışılmaktadır ve ilk Türk Hümanisti olarak belirli bir kişi tanımlanmamaktadır.

thumbnail
Önerilen Yazı
Metafizik Ne Demek? Özellikleri, Öğeleri ve Soruları

Kaynaklar

Hümanizm teorisi hakkında bilgi edinmek isteyenler için aşağıdaki kaynaklar önerilebilir:

 1. “Hümanizm: Batı Düşüncesinde İnsan” – Hasan Ali Yücel Klasikleri, İş Bankası Yayınları
 2. “Hümanizm: Kavramlar, İnsan, Özgürlük” – Prof. Dr. Ahmet Arslan, Alfa Yayınları
 3. “Hümanizm ve Demokrasi” – Dr. Mehmet Ali Aydınlar, Pegem Akademi Yayınları
 4. “Hümanist Manifesto” – American Humanist Association
 5. “Renaissance Thought and its Sources” – Paul Oskar Kristeller, Columbia University Press
 6. “The Renaissance and Humanism in Europe” – Margaret L. King, Cambridge University

Uzman Sosyolog ve Aile Danışmanı. Bilgi ve İletişim: rabia.kivrak@sosyologer.com

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir