Kitabın Tarihi Adlı Eserin Entelektüel Bağlamda Değerlendirilmesi

Kitabın Tarihi adlı eser, ''Entelektüel'' kavramı çerçevesinde kısa bir şekilde değerlendirilmiştir.

Kitabın Tarihi Adlı Eserin Entelektüel Bağlamda Değerlendirilmesi
kitabin tarihi 1
0

İnsanlık tarihi bugünkü gelişmişlik düzeyine zamanla ulaşmıştır. Gelişmişlik düzeyinde yardımcı olan ise birçok aktör vardır örneğin teknolojik ve kültürel faktörler insanlık tarihinin gelişmesinde ve modern entelektüel bağlamda önemli rol oynamışlardır. Bu durum ise temele bakılacak olunursa nesilden nesile, asırdan asıra aktarılan sistemli bilgi yığınlar sonucuyla oluşmuştur. Dünya üzerinde ise kişilerin birbirleriyle iletişimi konuşma yeteneğinin insanlar tarafından ilerletmesi ile mümkün olmuştur. Diğer en önemli buluş ise yazıdır. Çünkü yazı sözlerin kayıt altına alınmasındaki en önemli araçtır; kalıcılığı mümkün kılmıştır. İnsanlar yazıyı bulduktan sonra kitap yazmaya yönelmişlerdir dolayısıyla kitap bilgi birikimine sahip olan bir kaynak haline gelmiştir. Antikçağdan bugüne denk bakıldığında kültürel miras anlamında kitap önemli işlevlere sahip bir nesne haline gelmiştir ve yıllar boyunca da bu önemini koruyacağı bellidir. Ayrıca kitap insanlık tarihi boyunca insanın yaşamak amacıyla ortaya koymuş olduğu maddi veya manevi fark etmeksizin tüm unsurları inşa süreci olarak görülmüştür. Kitabın bakıldığında ise kitabı kitap yapan önemli etkenler vardır bunlar ise; yazıyı çoğaltmaya yarayan ve yazının gerçekleştirilecek yer olan kağıttır. Buda en önemli etken matbaadır çünkü zaman kaybına engel olmuştur.

Yazının icadıyla insanlar, coğrafi şartlarında da kültürden kültüre değişmesiyle farklı malzemeler kullanmışlardır. Örneğin mısır da kullanılan temel kağıt yapısı papirüs kağıdıdır ve ilk kitap örneklerindendir. Babiller, Asurlar, Babiller gibi diğer önemli medeniyetler de kendilerine has olan coğrafi özelliklerine göre kilden yaptıkları tabletler üzerine yazı yazmışlardır. Dolayısıyla bu medeniyetler killerle yazdıkları tablet biçimleri ile kitapların ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Antik çağ da ise yaygın olan kitap biçimi yatay rulo olmasına rağmen diğer dönemlerde görülen tahta tabletler, parşömen kağıtlarda kullanmışlardır. Bunlardan ziyade Çin de kullanılan ve Çin de yaygın olarak kullanılan ayrıca çeşitli amaçlar dahilinde de kullanılan kağıdın basım için de kullanılması kitap tarihi ve modernlik anlamında önemli bir konu haline gelmiştir. Manastır da bulunan yaygın olan kitap üretim merkezleri görülerinde de artış görülmektedir. bunun sebebi ise kitap basımında entelektüel bir yol kat edilmesidir. İleri ki zamanlarda ise kliseden bağımsız olarak kitaba dair konu çeşitliliği artmıştır. Süsleme sanatları ve buna dair kitap türleri meydana çıkmıştır. Dolayısıyla ilk olarak yaygın olan Çin’den kağıdın Avrupa’ya kadar yayılması kitap için olumlu bir gelişme olmuştur.

Gutenberg’in farklı amaçlar doğrultusunda geliştirdiği harflerle baskı tekniğini geliştirerek basımcılığa ve en önemlisi modern entelektüel kitabın doğmasını sağlamıştır. Kitap ve insanlık tarihine bakıldığında en önemli buluş matbaa olmuştur çünkü kitaplar hızlı ve zaman kaybı olmadan çoğaltılmakta ayrıca kopyalanması mümkün haline gelmiştir. Doğal olarak kitapların yayılması okuryazar oranının artmasına ve eğitim seviyesinin yükselmesi gibi olumlu sonuçlar doğurmuştur.

Sonuç olarak yaygın olarak kullanılan ve bilimin vazgeçilmez parçası olan kitabın entelektüel, modern bir biçime girmesi sanıldığı kadar kolay olmamıştır. Çok uzun süreçler içerisinde gerçekleşmiştir. Kitaplar hangi bölge ve kültürden olursa olsun fark etmeksizin bilgi kaynağı olma niteliğini korumuştur ve koruyacaktır.

Founder of Sosyologer

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir