Nicel Araştırma Yöntemleri Nelerdir? 9 Soru 9 Cevap

Nicel Araştırma Yöntemleri Nelerdir? 9 Soru 9 Cevap
0

Nicel araştırma yöntemleri, araştırmacının kesin sonuçlara ulaşmak adına survey, anket, yapılandırılmış mülakat-gözlem, deney ve yarı deney tekniklerini kullandığı araştırmalardır. Nicel yöntemde insani olguların da doğada olduğu gibi kesin olarak tespit edilebileceği fikri vardır. Sayısal olarak ölçülebilen istatistiksel verilere dayanılarak yürütülür. Olgular arasındaki neden ve sonuç ilişkisinin kesin olarak tespit edilmesini amaçlayan nicel yaklaşımda hipotezler oluşturulur ve hipotezler sınanır. Hipotezlerin sınanması sonucunda bulguların genellenmesi gayesini güden nicel araştırmada araştırmacı verileri istatistiksel olarak analiz eder.

Nicel Araştırma Nedir Özellikleri?

Nicel araştırma, istatistiksel ve matematiksel ölçümlere dayanmaktadır. Gözleme dayalı oluşturulan hipotezlerin sınanması gerekmektedir. Örneğin, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet meselesini ele alacaksınız ve kadınların şiddet görme durumları ile ilgili bir hipoteziniz var. Bu hipotezi sınamak için anket, survey ya da yapılandırılmış mülakat gibi teknikleri kullanarak katılımcılar ile görüşmeniz gerekmektedir. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz veriler hipotezinizi doğruluyorsa toplumsal cinsiyet temasında şiddetin yaşanma biçimine dair gözleminizde haklısınız demektir. Tabi nicel yöntemlerde hipotezin doğruluğu kesin olduğu anlamına gelmemekte, birçok araştırmacının da aynı hipotezi farklı bağlamlarda sınaması gerekmektedir. Detaylandırmak gerekirse şunlar söylenebilir;

 • Nicel araştırma özellikleri; istatistiksel ve matematikseldir.
 • Survey, anket, yapılandırılmış gözlem-mülakat, deney gibi teknikler kullanılır.
 • Hipotezler oluşturulur ve hipotezler sınanır.
 • Araştırmacı kesin sonuçlara ulaşma gayesi ile hareket eder.
 • Pozitivist yaklaşıma dayanır.
 • Olgular arasındaki nedenselliğin keşfedilmesini arzular.

Nicel araştırma özellikleri nitel yöntemin aksine kesin sonuçlara ulaşmayı amaçlayan pozitivist yaklaşıma mensuptur. Nitel yöntemlerde yorumlayıcı paradigma hakimken, nicelde olguları şeyler gibi ele almayı söyleyen doğa yasalarının topluma indirgendiği nesnel yaklaşımın tesirleri vardır.

İlgili İçerik: Sosyolojide Nitel Araştırma Nedir?

Nicel Araştırma Yöntemi Neden Kullanılır?

Sosyoloji bölümünde okuyan birisi veya bir araştırmacı olgular arasındaki nedenselliği ortaya koymayı amaçlıyorsa nicel araştırma yöntemi kullanabilir. Hipotezleri sınayarak olgular arasındaki nedensellik keşfedilir ve kesin sonuçlara ulaşılmış olur. Çoğu araştırmacı yaptığı anketlerden gelen bulgularda beklediğinin aksine sonuçlarla karşılaşabilmektedir.  Ancak buna rağmen verilerini yanıltıcı bir şekilde halkla paylaşmamalıdır. Nicel yöntemde sonuç beklediğinizin aksinde olsa dahi istatistiksel olarak bunu makalede gösterip altına açıklamasını yapmanız daha güvenilir bir profil çizmenizi sağlar. En nihayetinde nicel yöntem, olgular arasında genelleme yapmak ve kültürden bağımsız olarak olgular üzerinde bir tahminde bulunmak için kullanılan yöntemdir.

Nicel Yöntemler Nelerdir?

Nicel yöntemler, pozitivist ve realist bakışa dayanan gözlem, deney, survey, anket ve istatistiksel tarama gibi yöntemlerdir. Nicel teknikler kullanılarak yapılan deneysel, betimsel, bağıntısal ve nedensel karşılaştırmalı araştırmalar bu kapsama girmektedir. Aynı zamanda tarihsel yöntem kullanılarak da istatistiksel olarak geçmişte yaşanan bir olgunun bugünkü etkilerine bakılabilir. Tarama araştırmaları da nicel araştırmalarda kullanılan bir modeldir. Geniş kitlelerin görüşlerini betimleme amacı güden bu araştırmalar örneklemdeki bireylerde bu görüşlerin nasıl dağılım gösterdiğini ele almaktadır. Tarama araştırmaları, kesitsel, anlık, boylamsal ve geçmişe dönük olabilmektedir.

nicel arastirma nedir

Nicel Veri Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Nicel veri toplama yöntemleri, istatistiksel ve matematiksel olarak ilerlemekte, bunun yanında istatistik sonuçlarının betimleyici olarak anlatılmasına dayanan karma modeller de kullanılabilmektedir. Temelde, anket, survey, yapılandırılmış gözlem-görüşme, deney, yarı deney gibi veri toplama teknikleri kullanılmaktadır. Verilerin çözümlenmesi için istatistiki bir program kullanılarak veriler gruplandırılabilir, aralarındaki korelasyon incelenebilir. Aynı zamanda verileri elde ederken hangi konuyu ele alıyorsanız o konuda daha önce yapılmış bir ölçek varsa verilerinizi test etmeniz açısından fayda sağlayacağını söyleyebilirim.

Nicel Ve Nitel Analiz Ne Demek?

Nicel analiz verilerin genellenmesine dayanan ve kesin cevaplara ulaşmayı amaçlayan bir formülde ilerlerken nitel analizde örneklemin kendi içindeki özerkliği ve niteliği baz alınarak tümevarmak amaçlanır. Nitel analizde kullanılan tekniğe göre bazen tümevarım değil, farklılıkların nesnel biçimde yorumlanarak bütüncül bir bakış sağlaması öncelenebilir. Nicel analizde araştırmacı kanıtlara ulaşmayı hedeflerken nitel analizci kaşif edasıyla araştırmasını sürdürür. Nicel analizde istatistiksel hesaplamalar mevcutken nitel analizde yorumlar, yorumlamalar ve anlama ön plandadır.

Ölçek Veri Toplama Aracı Mı?

Ölçek, araştırma yaptığınız konuda verilerinizi test edebilmeniz için bir veri toplama aracıdır. Ölçek üzerinden hazırlanan sorular ve ölçeklerin puanlarına göre topladığınız verilerden elde edilen puanları araştırmanızda belirtebilirsiniz. Puanların istatistiki değeri üzerinden araştırmanızın geçerliliğini ölçümleyebilir, değerlerin normal veya anormal dağılımlarını belirleyebilirsiniz. Nicel araştırmada ölçek, istatistiki olarak puanlamalara tabi olan ve toplanan verilerin puan değerine göre bir anlamlılık veren veri toplama aracıdır.

İnsan Ve Toplum Davranışları Gibi Sayılarla Açıklanması Zor Olan Araştırmalara Ne Denir?

Sosyal bilimler, insan davranışlarını inceleyen alt alanların genel bir çeperi olarak ele alınabilir. İnsan davranışları, fizik kanunları gibi ele alınamayacağı için sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi bilimler daha farklı yöntemler üzerinden araştırmalar yürütebilmektedir. Kısacası, toplum bilimleri insan davranışını sayılarla açıklamanın pek uygun olmadığı alanlardır. Bu araştırmalar çoğunlukla objektif değil, subjektif verilerin yer aldığı araştırmalardır. O nedenle sosyal olguların bulundukları çevre ile birlikte ele alınması için araştırmacı sahada nitel veya nicel yöntemler kullanarak araştırmalar yapabilir.

Nitel Ve Nicel Araştırma Arasındaki Farklar

Nitel araştırma, anlama ve anlamlandırma temelinden yola çıkarak ele aldığı konuyu örneklemdeki bireylerin öznel bakışından çıkardığı sonucun bütününe göre ele alır. Nicel yöntemde, farklılıkların öznel yapısı değil, genellenebilen kesin sonuçlar aranmaktadır. Nitel araştırmacı, araştırma sürecinin içerisinde kaşif bir roldedir ancak nicel araştırmada araştırmacı kanıtlara ulaşma hedefindedir. Nicel araştırma istatistiksel bir yol izlerken nitel araştırma anlama ve yorumlama temelinde bir yol izler. Detaylandırmak gerekirse şunlar söylenebilir;

 • Nitel ve nicel araştırma arasındaki farklar; nicel kesin sonuç, nitel alternatif görüşe yer verme
 • Nicel araştırmada olgu ve değer birbirinden farklı nitelde olgu değer iç içedir
 • Nicelde istatistiksel yöntem, nitelde açıklayıcı ve anlayıcı mantıksal analizler vardır
 • Nicelde dünya hakkında kesin yargılara ulaşılırken nitelde belirsizlikler vardır.
 • Nicelde araştırmacı kendini konu dışında tutabilirken nitelde olayın içindedir.

Nitel ve nicel araştırma arasındaki farkların araştırmacının araştırmaya dahil olma durumu üzerinden anlaşılabileceğini söylemek mümkün. Nicel araştırma yapan birey, kendini araştırmanın öznesi olarak görmeyebilirken nitel araştırmacı araştırmasının tüm sürecinin içindedir. Nitel araştırmacının araştırma sürecinin bu denli içerisinde olması, kendisini paranteze alarak olayları incelemesi gerekliliğini doğurmaktadır. Kişisel kanaat ve yargılarından tamamen arınarak o şekilde araştırmaya dahil olduğu zaman ortaya koyduğu analiz daha başarılı olacaktır.

Örnek Olay Nitel Mi Nicel Mi?

Örnek olay araştırması, nitel veya nicel yöntemlerin ikisi de kullanılarak yapılabilen bir araştırma sürecidir. Çoğunlukla doğruluğundan emin olunamayan gözleme dayalı olguların o durum, olgu veya olayı temsil eden birey- bireylerin perspektifi üzerinden anlamaya dayanan bir süreçtir. Birden fazla veri kaynağı veya kanıtın olduğu durumlarda konunun kendi mensupları çerçevesinde incelendiği bir araştırma stratejisi de denebilir. Örnek olay verilerinin çoğunlukla nitel olduğunu söylemek mümkün. Bireysel yürütülen çalışmalara daha yatkın olan örnek olay, kısa sürede bir problemin derinlemesine yönünün ortaya konmasını sağlayabilmektedir. Araştırmacı bir konu veya kişi üzerinde yoğunlaşma gibi bir avantaja sahip olduğu için neden-sonuç ilişkileri ve değişkenlerin belirlenmesi daha kolay olmaktadır.

KAYNAKÇA:

Neuman, W. L. (2012). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nicel ve nitel yaklaşımlar (Cilt I-II). (Çev: Sedef Özge) İstanbul: Yayın Odası.

thumbnail
Önerilen Yazı
Nitel Araştırma Nedir? 6 Aşama İle Sosyolojide Nitel Araştırma

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir