Sosyal Medyada Paylaşılan Şiddet İçeriklerinin Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimine Etkisi

Sosyal Medyada Paylaşılan Şiddet İçeriklerinin Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimine Etkisi
siddet egilimi arastirmasi 1
0

Eda Özbek, Aminenur Duygu Bekar | Dokuz Eylül Üniversitesi

ÖNSÖZ

Gündelik hayatımız son yüzyılda hızlı bir şekilde değişmiş ve bu değişim sürekli haline gelmiştir. Bunun karşılaştırmasını çok geriye gitmeden de görebiliriz. Bu değişimler en çok da gündelik yaşamımıza yansımış ve ilişkiler açısından belirleyici olmuştur. Bireyler modernleşmenin etkisiyle bireyselleşme sürecine girmiş, ortak değerlere sahip olmanın bilinci günden güne azalmıştır. Bu süreç medyanın hayatımıza yön vermesiyle başlamış, çeşitli platformların ortaya çıkmasıyla da şekillenmiş ve bireylerin gündelik hayatına etkisi altında almıştır.

Anahtar kelimeler

Medya, sosyal medya, şiddet, şiddet eğilimi

GİRİŞ

Çalışmamız son zamanlarda her türlü medya ile önümüze çıkabilen şiddet içerikli videoların paylaşılmasının üniversite öğrencilerinin şiddete eğiliminin ne derecede etkilendiğini ortaya koyma amacı gütmektedir. Şiddet içerikli görseller, videolar paylaşılması bireyler açısından yeni şiddet türlerinin paylaşılmasını da destekler niteliktedir. Son yıllarda artan şiddet videolarının paylaşımı yeni şiddet yöntemlerini de ortaya çıkarması söz konusudur. Şiddetin her türlüsünün kabul edilemeyecek bir olgu olduğunu savunuyoruz. Fiziksel şiddet bir yana psikolojik şiddetin de çokça uygulandığına şahit oluyoruz. En ağır hasara sebep olan psikolojik şiddetin, tedavi edilemeyecek düzeyde ilerlemiş hasarlara sebep olabileceğini de görüyoruz. Aşağılanma, küçümsenme gibi davranışlar psikolojik şiddetin birer türleridir.

Fiziksel şiddetin üzgünüz ki birçok yöntemi vardır, tedavi edilir ancak bireyin psikolojisini de derinden etkileyip kalıcı izler bırakır. Şiddet sadece bireye uygulanmaz, hayvanları sopalarla döverek kemiklerinin kırılmasına sebep olma, arabanın arkasına bağlayarak sürükleme daha da korkunç bir durum olan hayvanı döverek öldürmek veyahut da tecavüz etmek. Bu söylenenlerin hepsi birbirinden korkunç olan durumlardır. Ancak daha da korkunç olanı ve asıl meselemiz olan şiddet uygulanırken çekilen videolar, özellikle hayvanlara şiddet uygulanırken, gülerek çekilen videolara şahit oluyoruz ki bu gülmelerin sebebi “Ben daha güçlüyüm” düşüncesidir.

Sadece sosyal medyaya indirgememeli, bu içeriğe sahip olan görüntülerin televizyon dizilerinde de açık bir şekilde gösterilmesi, kitlenin de şuuraltına işlemekte, bu durum da ani öfke ile saldırganlığı sonuç vermektedir. Diziler haricinde genelde çocuk kitlesini ele alan çizgi filmlerde de ne yazık ki şiddet içerikli sahneler yer almaktadır. Bu durum çocuklar açısından tehlike barındırmaktadır. Çünkü yaşıyla orantılı olarak gelişim çağındadır ve pek çok şeyi etrafındakileri örnek alma ve onları taklit etme yoluyla öğrenir.

Bizi bu çalışmayı yapmaya iten sebepler, son zamanlarda artan şiddet videolarının sansürsüz bir şekilde yayınlanmasıdır. Şiddet videolarının sosyal medyada sansürsüz yayınlanması yeni şiddet türlerinin de paylaşılması anlamına gelmektedir. Yapılan paylaşımların herkesin rahatlıkla erişebileceği platformlarda olması şiddeti arttıran unsurlardan biridir, bireyler o videolardan sonra cesaret almaktadır. Şiddet içerikli videoları paylaşıp kamuoyu oluşturmak isteyen bir kitle de mevcuttur ancak kamuoyu oluşturmak isterken yeni şiddet türlerinin de ortaya çıkmasına neden olurlar. İçeriklerin sansürsüz paylaşılması hatta içerik olarak paylaşılmaması gerekir. Çünkü bireyler uygulanan şiddetin görüntülerinden cesaret alıp ani bir öfkeyle telafi edilmesi güç sonuçlar doğurabilirler.

Aslında kesin ve net bir veriye ulaşabilmek için çok sayıda üniversite öğrencisine ulaşabilmemiz gerekir. Fakat geçtiğimiz Mart ayından beri ulusal ve uluslararası seviyede tehlikeli bir salgın hastalıktan kaynaklanan bir sosyal izolasyonda olmamızdan dolayı hem denek sayımızı otuz olarak sınırlamak zorunda kaldık hem de deneklerle yüz yüze görüşemedik ölçeğimizi internet üzerinden deneklerimize ulaştırdık.

Raporun başlangıcında; önsöz, giriş ve anahtar kelimeler verilmiş olup bunları takiben kavramsal çerçeve ve metodoloji başlığı altında; kavramsal çerçeve, sayıltılar, kavramsal bilgi, hipotez ve metodoloji en son olarak ise uygulama başlığı altında; veri analizi veri sentezi hipotezin sınanımı ardından sonuç bölümü ile rapor sonlandırılmaktadır.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE METODOLOJİ

1.1 KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Medya kavramını incelerken, son yıllarda karşımıza en çok çıkan medya araçları televizyon ve halk arasında “sosyal medya” olarak da adlandırılan internet ağında bulunan sosyal iletişim araçlarıdır. İnsanlar psiko-sosyal varlıklar oldukları için sürekli etkileşim ve iletişim halindelerdir. Günümüzde de bu iletişim ihtiyacı genel olarak internet bağlantısı üzerinden yani sosyal medyadan sağlanmaktadır. Ancak internet sadece iletişimi sağlamak amaçlı değil, boş zaman değerlendirme aracı olarak da kullanılmaktadır. Son zamanlarda ise bu boş zaman aktiviteleri yerini bazen toplumu ve bazı insanları tehlikeye sokacak şekilde paylaşımlara bırakmıştır. Bu paylaşımlar kimi zaman tepki çekmek ve ya ses getirmek, kamuoyu oluşturmak gibi amaçlar taşısa bile amacından saparak şiddet eğilimini arttırmaya yönelik işlev görmektedir. Bunun sebebi paylaşımlarda görülen şiddet yöntemlerinin özendirici nitelik taşımasıdır.

   1. SAYILTILAR

Ele aldığımız bu konu literatür açısından yeni ve güncel bir konu olmasından dolayı üzerine çok araştırma yapılmamış olup. Yapılan araştırmalardan en net olan iki farklı araştırmayı sizlere sunmaktayız.

Bir araştırma Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Hukuk ve İlahiyat bölümü öğrencilerinden toplam 142 kişilik bir örneklem ile 2018 yılının Nisan ayında yapılmıştır. Araştırmanın uygulandığı örneklemde yer alan üniversite öğrencileri ortalama olarak 2-4 saatlik bir süre sosyal medya kullandığını ifade etmiştir. Tercih edilen sosyal medya aracı daha çok Instagram olarak gözükmektedir. Kullanılan sosyal medya aracı fark etmeksizin şiddet denilince; “fiziksel darbe ve kuvvet” ifadesi tercih edilmiş, yukarıda vurgulandığı gibi ‘kaba söz, zorbalık, taciz, küfür, aşağılama ve bağırma vb. birçok ifadeden daha önde bu betimleme yer almıştır. Bu sonuçla daha çok fiziksel şiddetin tanımlamalarda yer aldığını söylemek mümkündür.

Örneklemin tamamı göz önüne alındığında; “kızma”, “azarlanma”, “aşağılanma”, “alay edilme”, “aşağılayıcı hitap edilme” şeklindeki daha çok ‘psikolojik şiddet’ tasnifine uyan betimlemeleri daha az oranda tercih edilen tanımlama şekli olduğu da söylenmelidir. Bu noktada özellikle şiddete bakış açısının toplumsal şeklinin, sosyal medya kullanımına da yansıdığından söz etmek gerekmektedir. Şöyle ki, fiziksel şiddet psikolojik şiddete oranla daha kolay tanımlanabilen bir şiddet türüdür. Bazı psikolojik şiddet türlerinin toplum içerisinde şiddet betimlemelerinde kullanılmadığı ve/veya psikolojik şiddet olduğu bilindiği halde dile getirilmediği durumlar düşünüldüğünde sosyal medya kullanıcılarının betimlemelerine de bu durumun yansıdığını söylemek mümkündür (Konuk, 2019: 15).

Bir diğer araştırma sonucuna göre örneklemde yer alan üniversite öğrencileri şiddet içerikli paylaşımların ilgisini çekmediğini belirtmeleridir. Şiddet tanımlamaları göz önüne alındığında kullanıcıların sadece fiziksel şiddet içerikli paylaşımlara ilgi duymadıklarını söylemek mümkündür.

Ayrıca sosyal medyada şiddet içerikli paylaşımlar gördüklerinde duyarsızlaştığını düşünen kitle örneklemin %25’ine tekabül etmektedir. Araştırma sonucuna göre üniversite öğrencileri; şiddet içerikli paylaşımların gençleri şiddete yönelttiği inancındadır, bilgisayar oyunlarının gençleri şiddete yönelttiğini düşünmektedirler. Sosyal medyada şiddet içerikli bir görüntü, video ya da haberle karşılaştığında Twitter, Facebook ve Instagram kullanıcısı olan üniversite öğrencileri olumsuz tepkilerini üzülmek, kızmak, sinirlenmek etrafında yoğunlaştırmışlardır (Konuk, 2019: 16).

1.1.2 KAVRAMSAL BİLGİ

Bu çalışmada medya, sosyal medya, şiddet ve şiddet eğilimi kavramlarından sıkça bahsedildi. Bu kavramlar nedir, neleri ifade eder onları açıklamamız gerekir. İlk tanımlamamız gereken kavram medyadır ve medya çok geniş kapsamlıdır. Sosyal medya ise iletişim, eğlence gibi bireylerin dijital hayatın içinde olduğu mecradır. Kitle iletişim araçları ile bireyler gündelik hayatını kolaylaştırmaktadır ancak bu kolaylık olumlu açıdan ele alınmamalı, kolaylık sağlarken aynı zamanda birçok olumsuzluğa da sebep olmaktadır. Bireylerin bağımlı olmasına sebep olmakta, belirli bir süre sonra tamamen ona bağlı yaşamaktadır.

Medya; Yazı, ses ya da görüntü aracılığıyla, iletişim kurmayı sağlayan; gazete-dergi, radyo, televizyon, sinema ve film, internet, hypermedia, bilgisayar, video, haberleşme uydusu, frekans, kitap, slayt, mültivizyon, faks, tele-foto, radyo-foto, faks, telefon, v.b. kitle iletişim araçlarının tümü genel anlamda medya olarak adlandırılır (Kara, 2011: 3).

Medya insanlar arasındaki iletişimi sağlamakla beraber, insan yaşamını önemli ölçüde etkiler ve hatta yönlendirir. Ulusal (2007: 61); görsel ve yazılı basında yer alan her türlü konu, öykü, film ve olayların verdikleri mesajlarla her kesimden insanın büyük ölçüde etkilendiğini savunmaktadır.

Sosyal medya; içerik bakımından çok kapsamlıdır. Başta çocukların ve gençlerin ilgisini çeken internet önce gelişmiş ülkelerde daha sonra ise 1990’lardan itibaren Türkiye’de kullanılmaya ve insanların yaşam tarzlarını etkilemeye başladığını söyleyebiliriz. İnsanlar arası kurulan ilişkiler zamanla dijitalleşmiş, bireylerin gündelik hayatının merkezine oturan bir olgu olmuştur, bu olgulardan biri ise sosyal medyadır (Güler, 2017: 502 ). Sosyal medyanın kullanım amaçları arasında en çok iletişim yer alırken eğlence ve boş zaman değerlendirme olarak da kullanıldığını söylemek mümkündür. Sosyal medyanın yaşamımızdaki yeri hakkında yapılan bir araştırmada ortaya çıkan rakamsal değerlendirmelerde oldukça ilgi çekici verilere ulaşılmaktadır. 2015 yılı istatistiklerine göre; Dünya nüfusunun, %46’sı internet kullanıcısıdır. Dünya nüfusunun %31’i aktif olarak sosyal medyayı kullanmaktadır, Dünya nüfusunun %27’si mobil cihazlar üzerinden sosyal ağları kullanmaktadır, 2014 yılı ve 2015 yılı kıyaslandığında dünya üzerindeki internet kullanıcı sayısı yaklaşık %14’lük bir artış gösterirken, sosyal medyayı kullanıcıları %10’luk bir artış göstermiştir, Ülkelere göre internet kullanım oranları dünya ortalamasının %46 olduğu, internet kullanımında Türkiye, %58 ile 19. Sıradadır (Tuğlu, 2017: 18-19).

Türkiye için yayınlanan veriler ele alındığında Türkiye’de nüfusun %60’ı, yani 48 milyon kişi internete bağlanmaktadır. Raporda aktif sosyal medya kullanıcı sayısı olarak da 48 milyon olarak aktarılmakta fakat bu sayının tekil kullanım olmadığını belirtilmektedir. Türkiye’deki mobil kullanıcı sayısı 71 milyon iken, sosyal medyaya mobilden bağlanan kullanıcı sayısı ise 42 milyondur.

Kavram olarak şiddet, “kanuna uymamak, kişiye zarar vermek, hakaret etmek, onurunu kırmak, sükûnet ve huzura son vermek; birbirinin hakkını çiğnemek, hırpalamak, incitmek, canını acıtmak için zor kullanmak; yıkıcı aşarı davranışlarda bulunmak ve aşırı derecede öfke ifade eden davranışlar olarak tanımlanmıştır (Erten ve Ardal, 1996, s. 143). Geniş anlamda şiddet ise insan üzerindeki fiziksel ve ruhsal etkileri açıkça ölçülemeyen, dolaylı ve somut bir biçimde hissedilen çeşitli baskılardır (Aktaran: Kocacık, 2001, s. 2).

Şiddet kavramının İngilizcesi olan “violence” kelimesi, Latince, “kural tanımadan davranmak, zarar verecek biçimde davranmak” anlamındaki “violentus” kelimesinden 13. yüzyılda eski Fransızcaya oradan da Anglo sakson dillerine yayılmıştır (Etimonline, 2018). Kelime Türkçeye “şiddet” şekliyle Arapçadan geçmiştir ve dilimizde, “karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, duygu ve davranışta aşırılık” anlamlarına gelmektedir (TDK, 2010, s. 2223).

1.1.3 HİPOTEZ

Sosyal medyada paylaşılan şiddet videolarının üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimini arttırmaktadır.

1.2 METODOLOJİ

Veri toplama tekniği olarak test yöntemi kullanılmıştır. Araştırmamız survey ve deney araştırması tarzlarındadır. Katılımcıların gönüllüğü esas ve isim soy isim telefon adres vb. kişisel bilgileri alınmamıştır. Her katılımcıya bir kod verilmiş ve bu kodlar gizli tutulmuştur.

Araştırma üç aşamada gerçekleşmiştir. Testler uygulanmadan önce kişilere araştırma süreci, konusu gibi gerekli bilgiler detaylıca verilmiştir. İlk aşamada katılımcılara cinsiyet, okudukları fakülte, ilgili alanları gibi sorular sorulmuş ve ardından saldırganlık ölçeği uygulanmıştır. Saldırganlık ölçeği 24 sorudan oluşmakta her soru için 5 şık bulunmakta kişiler bu şıklardan sadece 1’ini işaretlemiştir. Ardından katılımcılara sosyal medya üzerinden kan ve sansürlü sahnesi olmayan 2 adet şiddet içerikli videolar izletilip ardından saldırganlık ölçeği tekrar uygulanmıştır.

Katılımcılara bu çalışma asenkron yapılmış olup. Bu katılımcılar uluslararası sosyal medya alanından rastgele seçilmiştir. Katılımcıların yaş aralıkları “20-27”dir. Katılımcıların anket formları SPSS programında frekans ve yüzdelik değer olarak hesaplanmıştır. Bulgular, raporun daha sonraki kısımlarında sizlere sunulacaktır.

2. UYGULAMA

2.1 VERİ ANALİZİ

KİŞİSEL BİLGİ FORMU:

 1. CİNSİYETİNİZ NEDİR ?

ŞEKİL1;

Şekil 1 birinci sorunun cevaplarını içermektedir. Bu grafikte görüldüğü üzere katılımcıların %45,2’si erkek (n=14); %54,8’i kadındır(n=16).

 1. FAKÜLTENİZ NEDİR ?

ŞEKİL 2;

ŞEKİL 2 ikinci sorunun cevabını içermektedir. Grafikte görüldüğü üzere katılımcıların %3,4’ü ilahiyat fakültesinde(n=1), %3,4’ü hukuk fakültesinde(n=1), %3,4’ü iletişim fakültesinde(n=1),%13,8’i mühendislik fakültesinde(n=4),%10,3’ü sağlık bilimleri fakültesinde(n=3),%24,1’i iktisadi idari bilimler fakültesinde(n=8),%24,1’i fen-edebiyat fakültesinde(n=8),%10,3’ü eğitim fakültesinde(n=8) öğrenimini görmüş/görmektedir.

3)SINIFINIZ NEDİR?

ŞEKİL3;

Şekil 3 üçüncü sorunun cevabıdır. Katılımcıların %38,7’si mezun/yükseklisans(n=12),%16,1’i 3.sınıf(n=5),%16,1’i 2.sınıf(n=5),%16,1’i hazırlık sınıfında(n=5), %12,9’u ise 1.sınıf öğrencisidir(n=3).

4) Haftada en az 1 kez düzenli olarak uğraştığınız bir ilgi alanı var mı ?

ŞEKİL 4;

Şekil 4 dördüncü sorunun cevabıdır. Katılımcıların %90,3’ü bu soruya evet(n=27), %9,7’si bu soruya hayır cevabını vermiştir(n=3)

5)  İlgi alanınız haftada en az bir kez uğraşıyor olmanız koşuluyla aşağıdakilerden hangisidir ?

Şekil 5 beşinci sorunun cevabıdır. Katılımcıların %25’i sinema,tiyatro vb kültürel faaliyetlerle(n=7),%21,4’ü izleyici yada oyuncu olarak sportif faaliyetlerle(n=6),%17,9’u bilgisayar oyunları ile(n=5),%3,6’sı yazma ve yazarlık ile(n=1),%7,1’si fidan yetiştirmeciliği ile(n=2),%7,1’i resim heykel vb faaliyet yapımıyla(n=2),%3,6’sı el sanatları ile(n=1),%3,6’sı yoga ile (n=1),%3,6’sı puzzle yapma ile(n=1),%3,6’sı iş ile(n=1),%3,6’sı takı tasarımı ile(n=1) ilgilenmektedir.

6)ÖĞRENİMİNİZ SIRASINDA KALMAKTA OLDUĞUNUZ YER NERESİDİR?

ŞEKİL6;

Şekil 6 altıncı sorunun cevabıdır. Katılımcıların %38,7’si arkadaşlarıyla veya tek başına bir evde(n=12),%29’u ailesiyle birlikte evde(n=8),%32,3’ü ise yurtta (n=10) kalmaktadır.

7) YAŞAMINIZIN ÇOĞUNUN GEÇTİĞİ YER NERESİDİR?

ŞEKİL 7;

Şekil 7 yedinci sorunun cevabıdır. Katılımcıların %38,7’si büyükşehirde(n=12),%29’u şehirde(n=8),%19,4’ü ilçede(n=6),%12,9’u köy-kasabada(n=3) geçirmiştir.

8)OKUDUĞUNUZ BÖLÜMDEN MEMNUN MUSUNUZ?

ŞEKİL 8 ;

Şekil 8 sekizinci sorunun cevabıdır. Katılımcıların %83,9’u okuduğu bölümden memnunken(n=25), %16,1’i okuduğu bölümden memnun değildir(n=5).

SALDIRGANLIK ÖLÇEĞİ (1)

Bu ölçek 24 sorudan oluşmaktadır. Her soru için 5 farklı cevap bulunmakta, katılımcılar kendilerine en uygun olan 1 cevabı işaretlemiştir. Ölçekte ki sorular sırasıyla;

 1. Kendime kazandığım başarı derecesinde değer veririm.
 2. Benim görüşlerime zıt olan görüşleri alt etmekten hoşlanırım.
 3. İnsanları eğitmek için hatalarını cezalandırmak gerekir.
 4. Karşımdakinin anlamını bilmediğini düşündüğüm kelimeleri kullanmaktan kaçınmam.
 5. İnsanın her durumunda kendi çıkarını koruması doğaldır.
 6. Bana yapılan her türlü eleştiri kendime duyduğum saygıyı zedeler.
 7. Konuşmalarımda küfür kullanırım.
 8. İnsanlar bencil ve acımasızdır.
 9. Karşımdakiler üstünlüğümü kabul etmedikleri zaman bozulurum.
 10. İnsanların özünde kavgacı ve yıkıcı olma eğiliminin olduğuna inanırım.
 11. Sosyal medyada cinayet sahneleri/videolarını izlemekten hoşlanırım.
 12. Sokakta kavga eden insanları gördüğümde ilgiyle seyrederim.
 13. İnsanları eğitmek için iyi davranışları ödüllendirilmedir.
 14. Bu dünyada yaşamanın tek yolu sert ve acımasız olmaktır.
 15. Bana biri zarar verdiğinde öcümü almalıyım diye düşünürüm.
 16. Elime geçeni atıp kırmak isteyek kadar öfkelendiğim olmaz.
 17. Eleştiriyi kendimi geliştirmek için fırsat sayıp hoş karşılarım.
 18. Başkalarının anlamını bilmedikleri kelimeleri kullanmaktan hoşlanırım.
 19. Bir yarışmayı kazanamadığım zaman rakibimin zayıf yanlarını düşünerek avunurum.
 20. Sosyal medyada paylaşılan cinayet sahneleri/videolarına bakamam.
 21. Akıllıca davranmayan kimseler alaya alınmaya mahkumdur.
 22. İnsanlara yanıtlayamayacaklarını bildiğim sorular sorarım.
 23. Kızdığım insanların kusurlarını bulur çevremdekilere anlatırı.
 24. Sosyal medyada şiddet videolarının paylaşılmasının kamoyu oluşturmak için faydalı olduğunu düşünürüm.

Şıklandırmalar;

“Her zaman geçerli” ise (5),

“Sıklıkla geçerli” ise (4),

“Arasıra geçerli” ise (3),

“Nadiren geçerli” ise (2),

“Hiç geçerli değil” ise (1)

ŞEKİL 9;

NOT: ŞEKİL 9 BOYUT OLARAK SIĞMADIĞINDAN DOLAYI PARÇALAR HALİNDE VERİLECEKTİR. VERİLEN GRAFİKLER NUMARALANDIRILACAKTIR.

ŞEKİL9.1

Şekil 9.1 de 1-4. Sorular ve bu sorulara verilen cevaplar gösterilmiştir. Bu sorular ve verilen yanıtları şöyledir;

 1. Kendime kazandığım başarı derecesinde değer veririm. BU SORUYA KATILIMCILARIN 7’Sİ HİÇ GEÇERLİ DEĞİL, 5’İ NADİREN GEÇERLİ,2’Sİ ARA SIRA GEÇERLİ,8’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,9’U HER ZAMAN GEÇERLİ yanıtını vermiştir.
 2. Benim görüşlerime zıt olan görüşleri alt etmekten hoşlanırım. BU SORUYA KATILIMCILARIN 7’Sİ HİÇ GEÇERLİ DEĞİL,9’U NADİREN GEÇERLİ,2’Sİ ARASIRA GEÇERLİ,8’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,6’SI İSE HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.
 3. İnsanları eğitmek için hatalarını cezalandırmak gerekir. BU SORUYA KATILIMCILARIN 11’İ HİÇ GEÇ ERLİ DEĞİL,11’İ NADİREN GEÇERLİ,5’İ ARASIRA GEÇERLİ,3’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,2’Sİ HER ZAMAN GEÇERLİ yantını vermiştir.
 4. Karşımdakinin anlamını bilmediğini düşündüğüm kelimeleri kullanmaktan kaçınmam. KATILIMCILARIN 11’İ HİÇ BİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,7’Sİ NADİREN GEÇERLİ,9’U ARASIRA GEÇERLİ,1’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,3’Ü İSE HER ZAMAN GEÇERLİ yanıtını vermiştir.

ŞEKİL 9.2

Şekil 9.2 5-8. Soruları kapsamaktadır. Bu sorular ve verilen yanıtları şöyledir;

5. İnsanın her durumunda kendi çıkarını koruması doğaldır. KATILIMCILARIN 7’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,6’SI NADİREN GEÇERLİ,10’U ARASIRA GEÇERLİ,2’Sİ SIKLIKLA GEÇERLİ,6’SI HER ZAMAN GEÇERLİ yanıtını vermiştir.

6. Bana yapılan her türlü eleştiri kendime duyduğum saygıyı zedeler.KATILIMCILARIN 17’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,7’Sİ NADİREN GEÇERLİ,4’Ü ARASIRA GEÇERLİ,2’Sİ SIKLIKLA GEÇERLİ,1’İ İSE HER ZAMAN GEÇERLİ yanıtını vermiştir.

7. Konuşmalarımda küfür kullanırım.KATILIMCILARIN 14’Ü HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,9’UN NADİREN GEÇERLİ,5’İ ARASIRA GEÇERLİ, 3’Ü İSE HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

8. İnsanlar bencil ve acımasızdır.KATILIMCILARIN 2’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,5’İ NADİREN GEÇERLİ,8’İ ARASIRA GEÇERLİ,9’U SIKLIKLA GEÇERLİ,7’Sİ HER ZAMAN GEÇERLİ yanıtını vermiştir.

ŞEKİL 9.3

Şekil 9.3 9-12.soruları içermektedir. Bu sorular ve verilen yanıtlar şöyledir;
9. Karşımdakiler üstünlüğümü kabul etmedikleri zaman bozulurum. KATILIMCILARIN 16’SI HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,8’İ NADİREN GEÇERLİ,4’Ü ARASIRA GEÇERLİ,2’Sİ SIKLIKLA GEÇERLİ,1’İ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.
10. İnsanların özünde kavgacı ve yıkıcı olma eğiliminin olduğuna inanırım.KATILIMCILARIN 8’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,9’U NADİREN GEÇERLİ,5’İ ARASIRA GEÇERLİ,4’Ü SIKLIKLA GEÇERLİ,5’İ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.
11. Sosyal medyada cinayet sahneleri/videolarını izlemekten hoşlanırım.KATILIMCILARIN 24’Ü HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,4’Ü NADİREN GEÇERLİ,1’İ ARASIRA GEÇERLİ,2’Sİ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.
12. Sokakta kavga eden insanları gördüğümde ilgiyle seyrederim.KATILIMCILARIN 24’Ü HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,3’Ü NADİREN GEÇERLİ,2’Sİ ARASIRA GEÇERLİ,2’Sİ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

ŞEKİL 9.4;

Şekil 9.4 13-16.soruları ve bunlara verilen yanıtları göstermektedir. Bu sorular ve cevaplar şu şekildedir;

13. İnsanları eğitmek için iyi davranışları ödüllendirilmedir.KATILIMCILARIN 3’Ü HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,2’Sİ NADİREN GEÇERLİ,3’Ü ARASIRA GEÇERLİ,4’Ü SIKLIKLA GEÇERLİ,19’U HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

14. Bu dünyada yaşamanın tek yolu sert ve acımasız olmaktır.KATILIMCILARIN 16’SI HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,9’U NADİREN GEÇERLİ ,3’Ü ARASIRA GEÇERLİ,2’Sİ SIKLIKLA GEÇERLİ,1’İ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

15. Bana biri zarar verdiğinde öcümü almalıyım diye düşünürüm.KATILIMCILARIN 13’Ü HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,9’U NADİREN GEÇERLİ,6’SI ARASIRA GEÇERLİ,1’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,2’Sİ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

16. Elime geçeni atıp kırmak isteyek kadar öfkelendiğim olmaz.KATILIMCILARIN 6’SI HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,4’Ü NADİREN GEÇERLİ,9’U ARASIRA GEÇERLİ,4’Ü SIKLIKLA GEÇERLİ,9’U HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

ŞEKİL 9.5;

Şekil 9.5 17-20.soruları ve bunlara verilen yanıtları göstermektedir. Bu sorular ve cevaplar şu şekildedir;

17.Eleştiriyi kendimi geliştirmek için fırsat sayıp hoş karşılarım.KATILIMCILARIN 2’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,1’İ NADİREN GEÇERLİ,5’İ ARASIRA GEÇERLİ,13’Ü SIKLIKLA GEÇERLİ,11’İ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

18. Başkalarının anlamını bilmedikleri kelimeleri kullanmaktan hoşlanırım.KATILIMCILARIN 12’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,8’İ NADİREN GEÇERLİ,7’Sİ ARASIRA GEÇERLİ,1’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,4’Ü HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

19. Bir yarışmayı kazanamadığım zaman rakibimin zayıf yanlarını düşünerek avunurum.KATILIMCILARIN 14’Ü HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,11’İ NADİREN GEÇERLİ ,3’Ü ARASIRA GEÇERLİ,1’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,2’Sİ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

20. Sosyal medyada paylaşılan cinayet sahneleri/videolarına bakamam.KATILIMCILARIN 8’İ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,5’İ NADİREN GEÇERLİ,6’SI ARASIRA GEÇERLİ,4’Ü SIKLIKLA GEÇERLİ,10’U HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

ŞEKİL 9.6;

Şekil 9.6 21-24.soruları ve bunlara verilen yanıtları göstermektedir. Bu sorular ve cevaplar şu şekildedir;

21. Akıllıca davranmayan kimseler alaya alınmaya mahkumdur.KATILIMCILARIN 17’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,4’Ü NADİREN GEÇERLİ,8’İ ARASIRA GEÇERLİ,2’Sİ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

22. İnsanlara yanıtlayamayacaklarını bildiğim sorular sorarım.KATILIMCILARIN 15’İ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,4’Ü NADİREN GEÇERLİ,9’U ARASIRA GEÇERLİ,1’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,2’Sİ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

23. Kızdığım insanların kusurlarını bulur çevremdekilere anlatırı.KATILIMCILARIN 20’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,9’U NADİREN GEÇERLİ,2’Sİ ARSIRA GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

24. Sosyal medyada şiddet videolarının paylaşılmasının kamoyu oluşturmak için faydalı olduğunu düşünürüm.KATILIMCILARIN 14’Ü HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL ,7’Sİ NADİREN GEÇERLİ,3’Ü ARASIRA GEÇERLİ,3’Ü SIKLIKLA GEÇERLİ,5’İ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

SALDIRGANLIK ÖLÇEĞİ (2)

Bu ölçek yine diğer ölçekte ki gibi 24 sorudan oluşmaktadır. Her soru için 5 farklı cevap bulunmakta, katılımcılar kendilerine en uygun olan 1 cevabı işaretlemiştir. Ölçekte ki sorular sırasıyla;

 1. Kendime kazandığım başarı derecesinde değer veririm.

 2. Benim görüşlerime zıt olan görüşleri alt etmekten hoşlanırım.

 3. İnsanları eğitmek için hatalarını cezalandırmak gerekir.

 4. Karşımdakinin anlamını bilmediğini düşündüğüm kelimeleri kullanmaktan kaçınmam.

 5. İnsanın her durumunda kendi çıkarını koruması doğaldır.

 6. Bana yapılan her türlü eleştiri kendime duyduğum saygıyı zedeler.

 7. Konuşmalarımda küfür kullanırım.

 8. İnsanlar bencil ve acımasızdır.

 9. Karşımdakiler üstünlüğümü kabul etmedikleri zaman bozulurum.

 10. İnsanların özünde kavgacı ve yıkıcı olma eğiliminin olduğuna inanırım.

 11. Sosyal medyada cinayet sahneleri/videolarını izlemekten hoşlanırım.

 12. Sokakta kavga eden insanları gördüğümde ilgiyle seyrederim.

 13. İnsanları eğitmek için iyi davranışları ödüllendirilmedir.

 14. Bu dünyada yaşamanın tek yolu sert ve acımasız olmaktır.

 15. Bana biri zarar verdiğinde öcümü almalıyım diye düşünürüm.

 16. Elime geçeni atıp kırmak isteyek kadar öfkelendiğim olmaz.

 17. Eleştiriyi kendimi geliştirmek için fırsat sayıp hoş karşılarım.

 18. Başkalarının anlamını bilmedikleri kelimeleri kullanmaktan hoşlanırım.

 19. Bir yarışmayı kazanamadığım zaman rakibimin zayıf yanlarını düşünerek avunurum.

 20. Sosyal medyada paylaşılan cinayet sahneleri/videolarına bakamam.

 21. Akıllıca davranmayan kimseler alaya alınmaya mahkumdur.

 22. İnsanlara yanıtlayamayacaklarını bildiğim sorular sorarım.

 23. Kızdığım insanların kusurlarını bulur çevremdekilere anlatırı.

 24. Sosyal medyada şiddet videolarının paylaşılmasının kamoyu oluşturmak için faydalı olduğunu düşünürüm.

Şıklandırmalar;

“Her zaman geçerli” ise (5),

“Sıklıkla geçerli” ise (4),

“Arasıra geçerli” ise (3),

“Nadiren geçerli” ise (2),

“Hiç geçerli değil” ise (1)

NOT: ŞEKİL 10 BOYUT OLARAK SIĞMADIĞINDAN DOLAYI PARÇALAR HALİNDE VERİLECEKTİR. VERİLEN GRAFİKLER NUMARALANDIRILACAKTIR.

ŞEKİL10.1

Şekil 10.1’de 1-4. Sorular ve bu sorulara verilen cevaplar gösterilmiştir. Bu sorular ve verilen yanıtları şöyledir;

1.Kendime kazandığım başarı derecesinde değer veririm. BU SORUYA KATILIMCILARIN 6’SI HİÇ GEÇERLİ DEĞİL, 6’SI NADİREN GEÇERLİ,3’Ü ARA SIRA GEÇERLİ,4’Ü SIKLIKLA GEÇERLİ,12’Sİ HER ZAMAN GEÇERLİ yanıtını vermiştir.

2.Benim görüşlerime zıt olan görüşleri alt etmekten hoşlanırım. BU SORUYA KATILIMCILARIN 7’Sİ HİÇ GEÇERLİ DEĞİL,9’U NADİREN GEÇERLİ,2’Sİ ARASIRA GEÇERLİ,8’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,6’SI İSE HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

3.İnsanları eğitmek için hatalarını cezalandırmak gerekir. BU SORUYA KATILIMCILARIN 11’İ HİÇ GEÇ ERLİ DEĞİL,11’İ NADİREN GEÇERLİ,5’İ ARASIRA GEÇERLİ,3’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,2’Sİ HER ZAMAN GEÇERLİ yantını vermiştir.

4.Karşımdakinin anlamını bilmediğini düşündüğüm kelimeleri kullanmaktan kaçınmam. KATILIMCILARIN 11’İ HİÇ BİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,7’Sİ NADİREN GEÇERLİ,9’U ARASIRA GEÇERLİ,1’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,3’Ü İSE HER ZAMAN GEÇERLİ yanıtını vermiştir.

ŞEKİL 10.2

Şekil 10.2 5-8. Soruları kapsamaktadır. Bu sorular ve verilen yanıtları şöyledir;

5.İnsanın her durumunda kendi çıkarını koruması doğaldır. KATILIMCILARIN 6’SI HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,9’U NADİREN GEÇERLİ,4’Ü ARASIRA GEÇERLİ,8’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,4’Ü HER ZAMAN GEÇERLİ yanıtını vermiştir.

6.Bana yapılan her türlü eleştiri kendime duyduğum saygıyı zedeler.KATILIMCILARIN 14’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,7’Sİ NADİREN GEÇERLİ ,9’U SIKLIKLA GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

7.Konuşmalarımda küfür kullanırım.KATILIMCILARIN 12’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,7’Sİ NADİREN GEÇERLİ,2’Sİ ARASIRA GEÇERLİ, 9’U İSE HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

8.İnsanlar bencil ve acımasızdır.KATILIMCILARIN 1’İ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,7’Sİ NADİREN GEÇERLİ,3’Ü ARASIRA GEÇERLİ,6’SI SIKLIKLA GEÇERLİ,13’Ü HER ZAMAN GEÇERLİ yanıtını vermiştir.

ŞEKİL 10.3

Şekil 10.3 9-12.soruları içermektedir. Bu sorular ve verilen yanıtlar şöyledir;

9.Karşımdakiler üstünlüğümü kabul etmedikleri zaman bozulurum. KATILIMCILARIN 13’Ü HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,8’İ NADİREN GEÇERLİ,1’İ ARASIRA GEÇERLİ,8’İ SIKLIKLA GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

10.İnsanların özünde kavgacı ve yıkıcı olma eğiliminin olduğuna inanırım.KATILIMCILARIN 3’Ü HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,5’İ NADİREN GEÇERLİ,6’SI ARASIRA GEÇERLİ,5’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,11’İ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

11.Sosyal medyada cinayet sahneleri/videolarını izlemekten hoşlanırım.KATILIMCILARIN 21’İ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,9’U NADİREN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

12.Sokakta kavga eden insanları gördüğümde ilgiyle seyrederim.KATILIMCILARIN 18’İ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,3’Ü NADİREN GEÇERLİ,1’İ ARASIRA GEÇERLİ,7’Sİ SIKLIKLA GEÇERLİ,1’İ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

ŞEKİL 10.4;

Şekil 10.4 13-16.soruları ve bunlara verilen yanıtları göstermektedir. Bu sorular ve cevaplar şu şekildedir;

13.İnsanları eğitmek için iyi davranışları ödüllendirilmedir.KATILIMCILARIN 1’İ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,4’Ü NADİREN GEÇERLİ,11’İ ARASIRA GEÇERLİ,1’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,13’Ü HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

14.Bu dünyada yaşamanın tek yolu sert ve acımasız olmaktır.KATILIMCILARIN 12’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,7’Sİ NADİREN GEÇERLİ ,3’Ü ARASIRA GEÇERLİ,1’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,7’Sİ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

15.Bana biri zarar verdiğinde öcümü almalıyım diye düşünürüm.KATILIMCILARIN 13’Ü HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,7’Sİ NADİREN GEÇERLİ,3’Ü ARASIRA GEÇERLİ,7’Sİ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

16.Elime geçeni atıp kırmak isteyek kadar öfkelendiğim olmaz.KATILIMCILARIN 12’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,4’Ü NADİREN GEÇERLİ,5’İ ARASIRA GEÇERLİ,3’Ü SIKLIKLA GEÇERLİ,6’SI HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

ŞEKİL 10.5;

Şekil 10.5 17-20.soruları ve bunlara verilen yanıtları göstermektedir. Bu sorular ve cevaplar şu şekildedir;

17.Eleştiriyi kendimi geliştirmek için fırsat sayıp hoş karşılarım.KATILIMCILARIN 2’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,10’U NADİREN GEÇERLİ,3’Ü ARASIRA GEÇERLİ,7’Sİ SIKLIKLA GEÇERLİ,8’İ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

18.Başkalarının anlamını bilmedikleri kelimeleri kullanmaktan hoşlanırım.KATILIMCILARIN 10’U HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,7’Sİ NADİREN GEÇERLİ,12’Sİ ARASIRA GEÇERLİ ,1’İ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

19.Bir yarışmayı kazanamadığım zaman rakibimin zayıf yanlarını düşünerek avunurum.KATILIMCILARIN 12’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,8’İ NADİREN GEÇERLİ ,3’Ü ARASIRA GEÇERLİ,7’Sİ SIKLIKLA GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

20.Sosyal medyada paylaşılan cinayet sahneleri/videolarına bakamam.KATILIMCILARIN 4’Ü HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,5’İ NADİREN GEÇERLİ,5’İ ARASIRA GEÇERLİ,1’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,15’İ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

ŞEKİL 10.6;

Şekil 10.6 21-24.soruları ve bunlara verilen yanıtları göstermektedir. Bu sorular ve cevaplar şu şekildedir;

21.Akıllıca davranmayan kimseler alaya alınmaya mahkumdur.KATILIMCILARIN 13’Ü HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,5’İ NADİREN GEÇERLİ,1’İ ARASIRA GEÇERLİ,9’U HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

22.İnsanlara yanıtlayamayacaklarını bildiğim sorular sorarım.KATILIMCILARIN 12’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,6’SI NADİREN GEÇERLİ,11’İ ARASIRA GEÇERLİ, 1’İ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

23.Kızdığım insanların kusurlarını bulur çevremdekilere anlatırı.KATILIMCILARIN 17’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL,5’İ NADİREN GEÇERLİ,1’İ ARSIRA GEÇERLİ,6’SI HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

24.Sosyal medyada şiddet videolarının paylaşılmasının kamoyu oluşturmak için faydalı olduğunu düşünürüm.KATILIMCILARIN 17’Sİ HİÇBİR ZAMAN GEÇERLİ DEĞİL ,6’SI NADİREN GEÇERLİ,3’Ü ARASIRA GEÇERLİ,1’İ SIKLIKLA GEÇERLİ,2’Sİ HER ZAMAN GEÇERLİDİR yanıtını vermiştir.

2.2 VERİ SENTEZİ

Araştırmamız şiddet içerikli videoların paylaşılması üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimine etkisi üzerinedir. Sosyal medyada paylaşılan şiddet içerikli videolar bireyleri olumsuz yönde etkiliyor. Paylaşılan görüntülerin sansürlenmemesi bireyin psikolojik yönden etkilemektedir. Bireyler çoğu zaman şiddet barındıran videoları izlemekten kaçınıyor. Her bireyin şiddet eğilimi vardır ancak bunu tetikleyen sebepler olmadıkça ortaya fiili bir durum çıkmamaktadır.

Hipotezimizi ; sosyal medyada paylaşılan şiddet videoları üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimini arttırdığı üzerine kurduk. Hipotezimizi sınamak için önce cinsiyet ve şiddet içerikli paylaşımlardan hoşlanma sorularının anlamlı olup olmadığına baktık ve ulaştığımız sonuç anlamlı olduğudur. Hipotezimizi oluşturan anket sorularımızdan sosyal medyada paylaşılan şiddet içerikli videoların kamuoyu oluşturmak için yararlı olmadığı sonucuna ulaştık. Bunun sebebi bireyler şiddet içerikli görüntülere bakmaktan hoşlanmıyor ve cinayet sahne ve videolarını izlemekten kaçınıyor. Araştırmada denek olarak seçtiğimiz bireyler üniversite öğrencisidir ve yaşları 20 ile 27 arasındadır. Bu örneklemi seçmemizin asıl sebebi sosyal medya hesaplarının çocuk ve orta yaş kesimine oranla daha aktif olmasından kaynaklanır.

2.3 HİPOTEZİN SINANMASI

Hipotez sonucumuzun anlamlı olduğunu ifade etmiştik . Anlamlı olduğu sonucuna ulaşmıştık. SİG (2 – tailed ) değerini 042 bulduk . Araştırmalarda anlamlılık düzeyi 0.05 in altında olduğundan dolayı hipotezimiz doğrulanmıştır.Bireyler şiddete eğilimlidir ancak bu eğilimin ortaya fiziksel şiddet olarak çıkmasını tetikleyen sebepler vardır. Bu sebeplerden biri de şiddet içerikli görüntülerin çokça izlenmesi ve bilinçaltına yerleşmesidir. Anlık bir öfke sonucu bilinçaltındaki düşüncelerle şiddete başvurulabilir ve hatta karşı taraftaki bireyin ölümüne sebep olunabilir.

SONUÇ

Şiddet büyük bir sosyal sorundur. Bu sorunu çözme amacıyla çeşitli cezalar uygulanmaktadır. Ancak bu cezalar tam anlamıyla yeterli olamamaktadır. Medyada sürekli karşımıza çıkan şiddet içerikli dizi ve filmler sansürsüz bir şekilde yayınlanıyor. Daha da önemlisi şiddet uygulanırken çekilen videolar her ne kadar kamuoyu oluşturma amacı gütse de sansürsüz yayınlanması yeni şiddet türlerinin de ortaya çıkmasına ve yayılmasına yol açmaktadır. Bu içeriğe sahip videolar paylaşılmamalıdır.

Yapılan çalışma ve inceleme makale örneklerinin sonucunda şöyle bir kaba gözleme ulaştılmıştır: “ Sosyal mecralarda paylaşılan şiddet içerikleri amaçlandığı gibi şiddete tepki oluşturmaz; aksine şiddetin yayılması ve yeni şiddet yöntemlerinin üretilmesine sebep olur.” Ve bizim çalışmamızda da sonuç olarak videolar izlendiği ilk andan itibaren kişilerin cevaplarında değişmeler ve şiddete biraz olsun yaklaşma saptanmıştır.

KAYNAKÇA

 • Adak, N. (2004). Bir Sosyalizasyon Aracı Olarak Televizyon ve Şiddet. Bilgi Dergisi, 30, 27-38
 • Ayhan, B., & Çavuş, S. (2014). İzleyici Araştırmalarında Değişim: Kullanimlar Ve Doyumlardan Bağımlılığa. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(2), 32-60.
 • Cebecioğlu, G. ve Altıparmak, İ. B. (2017). Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 423-431.
 • Dolu, O., Büker, H. ve Uludağ, Ş.(2010). Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri: Saldırganlık, Şiddet ve Suça Dair Bir Değerlendirme. Adli Bilimler Dergisi 9 (4): 54-75
 • Güler, G. (2017). Sosyal Medya Ortamında Şiddet Söylemi: Instagram’da Reina Saldırısı Yorumları. 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı. 501-508.
 • Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) 2018;15(2):64-71.
 • Haskan, Ö. ve Yıldırım, İ. (2012). Şiddet Eğilimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 165-177.
 • Kara,T. (2011).Görsel Medyanın Aile Bireyleri Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma. TÜIK Uzmanlık Tezi. Manisa.
 • Konuk,N. (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA ŞİDDET KAVRAMINA BAKIŞLARI. p. 414-431
 • Türkoğlu, S. (2014) Kadına Yönelik Şiddeti Özendiren Diziler Üzerine Etki Araştirmasi. Atatürk İletişim Dergisi, (7), 143-160.
 • Ulusal, D. (2007). Yazılı Basında Şiddet ve Şiddet İçerikli Haber Sunumunda Kadının Konumlandırılışı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kayseri
 • Tuğlu, B. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçları ve Sosyal Medya Kullanımlarına İlişkin Tutumları, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Erten, Y. ve Ardalı, C. (1996). Saldırganlık şiddet ve terörün psiko-sosyal yapıları. Cogito, (6-7), 143-164.
 • Kocacık, F. (2001). Şiddet olgusu üzerine. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 1-7.
 • Etimonline, (2018). Violence maddesi. https, s.//www.etymonline.com, (Erişim: 06.10.2018). Türk Dil Kurumu (2010). Türkçe sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/, Erişim Tarihi: 05.04.2017.
 • Çelik, E. Ve Babaoğlan, E. (2017). Üniversite öğrencilerinin yabancılaşma düzeyi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 405-427.
 • Sneyder, E. ve Spreitzer, E. (1976). Correlates of sport participation among adolescent girls. Research Quarterly. American Alliance for Health, Physical Education and Recreation, 47(4), 804-809.
 • Sayar, K. (2017). Nefretimizi sanal duvarlara yazıyoruz. https, s.//www.habervakti.com/kemal-sayarnefretimizi-sanal-duvarlara-yaziyoruz/, (Erişim: 10.04.2018)

Sosyologer, tüm platformda sosyoloji çerçevesinde paylaşımlar yapan ve sosyologlara yayın imkanı tanıyan dijital bir platformdur. Dijital sosyoloji arşivi oluşturma amacı ile kurulmuştur.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir