Radikal Ne Demek? Radikalleşme Tanımı

Radikal Ne Demek? Radikalleşme Tanımı
0

Radikal, kökten değiştirme eğilimi olan ve yaşam ilişkilerini eleştiren kişilere verilen isimdir. Herhangi bir konuyu; din, siyaset veya toplumsal farklı bir meseleyi savunan kişidir. Günümüzde ise siyasette radikalizm akımı olarak ortaya çıkmıştır. Radikal insanlar, savunduğu görüşü getirmek ve mevcut düzeni kökten değiştirmek için faaliyetlerde bulunabilir. Günümüzde Afganistan’da görülen radikalizm akımı sonucunda düzenin kökten değiştiği görülmüştür.

Radikal, etimolojik olarak Latince’ ye dayanır ve kelime ‘’radic, radix’’  köklerine ‘’-alis’’ eki gelmesiyle oluşmuştur. Semantik açıdan bakacak olursak eğer iki farklı vurgu görülmektedir: İlk olarak ‘’köklü, kökten ve kesin’’ anlamına tekabül eder; ikinci olarak ise ‘’siyasi perspektiflerde kökten reformları benimseme’’ edimi olarak ifade edilebilir. Radikal terimi 18.yüzyıl da Aydınlanmacı devrimleri açıklamak bağlamında kullanılmıştır. Ancak 19. yüzyıl itibariyle siyasal ve sosyal yönlerden ‘’başka bir düzene çağrı’’ yani reforma atıfta bulunma şeklinde kullanımı yaygınlaşmıştır.

Radikal düşünce esas olarak siyaset, din vb. toplumsal meseleler doğrultusunda yoğun biçimde bir inanç besleme ve değişiklik talebi beklentisi içermektedir. Daha başka bir deyişle aşırılığa dair bir vurguyu içermekle beraber talep edilen hususlarda keskin değişimler meydana getirme çabasıdır. Dolayısıyla Schmid’ in perspektifinden hareketle denilebilir ki ‘’en uç siyasi bir temsil olmak veyahut da desteklemek’’ radikal bir tavrın göstergesidir.

Radikalleşme Nedir?

Radikalleşme, ideolojik bir baskınlığın sonucundan ziyade  grup içi/ grup dışı etkenlerin önemli olduğu bir sosyalleşme sürecini ifade eder. Daha başka bir söyleyişle  yerel anlamların rolü ideolojinin etkisine oranla üstün gelmektedir. Bu sürece yönelik ötekileştirme, yabancılaşma, sosyal ve politik dışlanma, eşitsizlik veyahut da belirsizlik, yoksunluk gibi durumlar temel sebepleri olarak kabul edilebilir. Bahsedilen duygulara maruz kalan kimseler duyguları kendi içlerinde içselleştirmekle beraber hissettiren kişiyi bu süreçten sorumlu tutmaları sonucu keskin veyahut kökten bir zihinsel ayrım süreci doğar. Bu doğrultuda radikalleşmenin nihai evresi terörizme doğru bir kayma şeklinde kabul edilmektedir.

Radikalleşme, zihinsel ayrım sürecinde doğan yaşam biçimini ve pratiklerini desteklemeyi ve buna yönelik davranışların sergilenmesi gerekliliği taşır. Bununla birlikte aktörler kendisi ile ortak düşünce ve davranış örüntüsüne sahip kişiler ile ortak bir aidiyet grubu inşa ederler. Radikalleşme terimi 18. ve 19. yüzyıllarda gerçekleşen Aydınlanmacı devrimlerden hareketle ilerici sosyal politikaları destekleyen sol cenaha işaret etmiştir. Fakat tarihsel süreçte öne çıkan olumlu/olumsuz kıstaslar aracılığıyla radikalleşme sürecindeki görünürlük kazanan kesim değişiklik göstermektedir.

Radikal İnsan Nasıl Olur?

Radikal insan denildiği vakit toplumda iki farklı anlamda tezahürü bulunmaktadır. İlk olarak sosyal açıdan bireylerin yaşamlarını sürdürme biçimlerini merkeze alır ve eleştirel bir yaklaşıma sahiptirler. Dolayısıyla radikal kimseler var olan yaşam pratiklerini kökten değiştirme eğilimi içerisinde olurlar. Öte yandan dini, siyasi ve toplumsal meseleler bağlamında benimsediği görüşü aşırı bir şekilde savunma eğilimi taşımaktadırlar.

Radikal Karar Ne Demek?

Radikal karar, mevcut statükoya karşı katı bir yenilik niyeti taşır. Mevcut sosyal ve siyasi düzen içerisinde daha önceki süreçte ya da şimdiki zaman dilimi içerisinde alışılmadık bir düşünceye/ davranışa meyletmektir.

Radikal Karar Örnekleri

 • 18. yüzyılda Fransa’daki mutlak monarşinin yıkma isteğiyle cumhuriyet kurulması için Fransız İhtilali gerçekleştirilmesi,
 • Martin Luther’ in İncil’i Almanca’ ya çeviri yapması,
 • Charles Darwin’in doğal seçilim kabulünden hareketle Evrim teorisini oluşturması,
 • Ömrünün otuzlu yıllarına gelen bir kadının beslenme alışkanlıklarında bir değişime gitme isteği sonucunda vegan olmaya karar vermesi,
 • Aktivistlerin kendi inandığı şeyler uğruna sergide bulunan sanat eserlerine çorba, domates sosu ve süt gibi ürünlerle baş kaldırma tavırları radikal davranma örnekleri olarak gösterilebilir.
thumbnail
İlginizi Çekebilir
Sosyal Sınıf Nedir? Sosyal Sınıf Ayrımı ve Örnekleri

Radikal İnsan Örnekleri

 • Martin Luther (Keşiş, Teolog)
 • Napolyon Bonapart (Fransız İmparatoru)
 • Greata Thunberg (İklim Aktivisti)
 • Muhammed Ömer (Taliban kurucusu)

Radikal Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 • İstibdat Dönemi olarak adlandırılan Abdülhamit’in baskılarından kurtulmak için İttihat ve Terakki radikal bir kararla padişahı tahttan indirmişlerdir.
 • Herkes, onun radikal bir şekilde İngiltere’ye taşınmasının şaşkınlığını yaşıyor.
 • Türkiye’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından hükümet radikal bir şekilde olağanüstü hal ilan etmiştir.
 • M.Ö. 500’lü yıllarda Pisagor radikal bir söylem ortaya atarak dünyanın yuvarlık olduğunu öne sürmüştür.

Burcu Öztürk’ün Diğer Yayını: Makyavelizm Nedir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir